Bestuur en secretariaat

 

Het bestuur wordt gevormd door:

Mr. J.P. Weitenberg, voorzitter
Drs. J.C. van Kessel, secretaris-penningmeester
Dr. P. Provó Kluit
Mr. F.R.J. Baron van Hövell tot Westerflier
Mr. F.-W. van der Ven
Dr. W.M. Witteveen 


Mevr. I. Haye, secretaresse

 

Hoofdlijnen beleid 


Het bestuur streeft er naar het vermogen verkregen bij gelegenheid van de opheffing in 1975 van de Bond voor de Geld- en Effectenhandel in de Provincie, zodanig in stand te houden dat de daaruit voortvloeiende middelen in koopkracht gelijk blijven. De middelen worden ieder jaar aangewend voor de statutaire doelen, meer in het bijzonder de bevordering van de studie van het geld- en effectenbedrijf, de muziekbeoefening, de uitgave van literaire- en historische studies, alsmede het in stand houden van wetenschappelijke prijzen.


Het beloningsbeleid

De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Gemaakte reiskosten voor het bijwonen van vergaderingen worden vergoed.


Verkorte staat van baten en lasten en overzicht voorgenomen bestedingen, met toelichting

  Verkorte staat van baten en lasten                            2015                                          2014                                       

 

  Baten                                                        

  Rente van dividenden uit de beleggingen                   97.940                                     101.827                                     
  Overige inkomsten    2.875    1.140
                                                       Totaal                                 100.715                                  102.967             


 Lasten    
 Donaties                                                            64.409                                       58.455                                     
 Veegensprijs/Pierson Medaille  5.000 15.115
 Bankkosten  3.208  3.154
 Beheerskosten  5.968  7.339
 Boekverlies obligaites/overige kosten  8.465   --
 Resultaat 13.665 19.172
                                                         Totaal                           100.715                      102.967

Toelichting


In 2015 werde 84 (2014: 73) giften verstrekt voor een gemiddeld bedrag van €745 (2015: 790).


Evenals voorgaande jaren is voor donaties in 2016 een budget beschikbaar van €60.000. In 2016 wordt de tweejaarlijkse D.J. Veegensprijs uitgereikt door de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen, waarvan het prijsgeld van €12.500 ten laste komen van het Fonds.