Bestuur en secretariaat

 

Het bestuur wordt gevormd door:

Mr. J.P. Weitenberg, voorzitter

Mr. H.J. Lempers, secretaris

Dr. W.M. Witteveen, penningmeester

Drs. J.C. van Kessel

Mr. F.R.J. Baron van Hövell tot Westerflier

Mr. F.W.P.L.M. van der Ven
  

Hoofdlijnen beleid 


Het bestuur streeft er naar het vermogen verkregen bij gelegenheid van de opheffing in 1975 van de Bond voor de Geld- en Effectenhandel in de Provincie, zodanig in stand te houden dat de daaruit voortvloeiende middelen in koopkracht gelijk blijven. De middelen worden ieder jaar aangewend voor de statutaire doelen, meer in het bijzonder de bevordering van de studie van het geld- en effectenbedrijf, de muziekbeoefening, de uitgave van literaire- en historische studies, alsmede het in stand houden van wetenschappelijke prijzen.


Het beloningsbeleid

De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Gemaakte reiskosten voor het bijwonen van vergaderingen worden vergoed.


Verkorte staat van baten en lasten en overzicht voorgenomen bestedingen, met toelichting

  Verkorte staat van baten en lasten                            2017                                         2016                                     

 

  Baten                                                        

  Rente van dividenden uit de beleggingen                   110.206                                     104.609                             
  Overige inkomsten     12.042     5.974
                                                       Totaal                                 112.248                                 110.583             


 Lasten    
 Donaties                                                            49.580                                      58.423                                     
 Veegensprijs/Pierson Medaille         - 15.000
 Bankkosten   3.185   2.684
 Beheerskosten   5.041   6.311
 Boekverlies obligaites/overige kosten          - 10.286
 Resultaat 67.641 17.880
                                                         Totaal                           122.248                      110.583

Toelichting


In 2017 werden 69 giften verstrekt voor een gemiddeld bedrag van €718.


Evenals voorgaande jaren is voor donaties in 2018 een budget beschikbaar van €60.000.