Bestuur en secretariaat

 

Het bestuur wordt gevormd door:

Mr. J.P. Weitenberg, voorzitter
Drs. J.C. van Kessel, secretaris-penningmeester
Dr. P. Provó Kluit
Mr. F.R.J. Baron van Hövell tot Westerflier
Mr. F.-W. van der Ven
Dr. W.M. Witteveen 


Mevr. I. Haye, secretaresse

 

Hoofdlijnen beleid 


Het bestuur streeft er naar het vermogen verkregen bij gelegenheid van de opheffing in 1975 van de Bond voor de Geld- en Effectenhandel in de Provincie, zodanig in stand te houden dat de daaruit voortvloeiende middelen in koopkracht gelijk blijven. De middelen worden ieder jaar aangewend voor de statutaire doelen, meer in het bijzonder de bevordering van de studie van het geld- en effectenbedrijf, de muziekbeoefening, de uitgave van literaire- en historische studies, alsmede het in stand houden van wetenschappelijke prijzen.


Het beloningsbeleid

De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Gemaakte reiskosten voor het bijwonen van vergaderingen worden vergoed.


Verkorte staat van baten en lasten en overzicht voorgenomen bestedingen, met toelichting

  Verkorte staat van baten en lasten                            2016                                         2015                                      

 

  Baten                                                        

  Rente van dividenden uit de beleggingen                   104.609                                     97.940                                     
  Overige inkomsten       5.974  2.875
                                                       Totaal                                 110.583                                 100.715             


 Lasten    
 Donaties                                                            58.423                                       64.409                                     
 Veegensprijs/Pierson Medaille 15.000   5.000
 Bankkosten   2.684   3.208
 Beheerskosten   6.311   5.968
 Boekverlies obligaites/overige kosten 10.286   8.465
 Resultaat 17.880 13.665
                                                         Totaal                           110.583                      100.715

Toelichting


In 2016 werden 84 giften verstrekt voor een gemiddeld bedrag van €779.


Evenals voorgaande jaren is voor donaties in 2017 een budget beschikbaar van €60.000.